Sinhala-Kiyaveema-mul
Sinhala-Kiyaveema-mul
Back Cover
Look Inside

Sinhala Kiyaveema Mula Sita Saralava

සිංහල කියවීම මුල සිට සරලව


  • Language : Sinhala
  • First Edition: August 2022
  • Pages: 69+VI
  • ISBN: 978-624-5718-27-6
  • Publisher: ReadMore Publication, Colombo.
  • Distributors: Islamic Book House, Colombo.

LKR 800.00

In stock

SKU: Sinhala Kiyaveema Mula Sita Saralava Categories: ,

සිංහල කියවීම මුල සිට සරලව


හොදින් භාෂාව හසුරුවා කතා කිරීම, ලිවීම, සවන්දීම හා කියවීම භාෂා කුසලතාවයන් ළඟා කරගත් අත්දැකීමෙන් මෙම පොත පෙලගස්වා ඇත. සියලුම පාඩම් අවසානයේ දැන් ඔබට සිංහල භාෂාවෙන් ඇති බොහෝමයක් දෑ කියවිය හැකි බව පෙන්වා දෙන්න පුළුවන් . අකුරු පාට කිරීමේදී අකුර ලියන නිවැරදි අනුපිළිවෙළට පාට කරන්න පුළුවන්. පොතේ අවසාන පිටුවේ සහතිකයක් ඇත

Weight 0.3 kg
Dimensions 30 × 21 × 1 cm
Author

Furaiha Harthim

Publisher

ReadMore Publication

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.